Om LivOGLyst

Fylkestinget i Hordaland vidarefører LivOGLyst
Fylkestinget vedtok i desember 2015 å vidareføre LivOGLyst med kr. 800 000 til lokalsamfunnsutviklingstiltaket LivOGLyst for 2016.

LivOGLyst-programmet si satsing vert viktig i arbeidet med lokal samfunnsutvikling for å skape attraktive bu- og arbeidsområder /senter vert vidareført og er med å realisera måla i Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 og det prioriterte innsatsområdet "Ein velfungerande Bergensregion og attraktive regionale sentra", som er uttrykt i Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

 


LivOGLyst-programmet

Sia starten i januar 2008 er det etablert eit velfungerande system for opptak av prosjekt:

 • gradert tildeling av utviklingsmidlar.
 • skreddarsydde kompetansetiltak.
 • rådgjevingsteneste, gjennom ei operativ LivOGLyst-arbeidsgruppe.
 • omfattande nettverk som legg til rette for konkrete møteplassar.
 • LivOGLyst-prosjekta får tilbod om gratis nettside.
 • kurstilbod i regi av LivOGLyst og LUK-satsinga.
 • utvikla og arrangert konferansen Vestlandsk Vidsyn.
 • LivOGLyst skal følgje kalenderåret (gjeld frå og med 2013).

 

Hovudprinsipp for LivOGLyst-satsinga:
Basert på erfaringane skal programmet ha følgjande hovudprinsipp:

 • Felles plattform og metodikk som utgangspunkt.
 • Langsiktig kopling mellom entreprenørskap og mobiliseringsprosessar.
 • Prosjekt som er egna til å løyse særskilte utfordringa.
 • Nettverksdanning, erfaringsutveksling, samhandling og kompetanseheving.
 • Ungdom, kvinner og migrantar er viktige aktørar i arbeidet.
 • Kommunane og deira fyrstelineteneste må delta aktivt.
 • Satse både i distrikt og bymiljø, større bygdemiljø.
 • Kompetanselyft for prosjekta.

 

LivOGLyst-programmet inngår det ein kompetanseplan som er skreddarsydd for prosjekta og er basert på deira ønskje. Føremålet er hjelp til sjølvhjelp innanfor viktige område av prosjektutviklinga. 

Kontaktpersonar